Spracovanie osobných údajov

I. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

1. Prevádzkovateľ osobných údajov

Sme spoločnosť Estelle Europe, s.r. o. so sídlom Havířská 147/24, 419 01 Teplice, IČO 04181671, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ústí nad Labem, oddiel C, vložka 35864, (Česká republika) a ako prevádzkovateľ spracovávame vaše osobné údaje.

II. AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVAME

1. Osobné údaje, ktoré nám poskytnete

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete.

Pokiaľ si u nás napr. objednáte tovar, potrebujeme od vás údaje, ktoré sú v objednávkovom procese označené ako povinné (ide predovšetkým o vaše meno a priezvisko, doručovaciu adresu). Pokiaľ by sme tieto údaje nemali, nemohli by sme vám tovar správne doručiť. Ďalej na účely predaja tovaru potrebujeme vašu e-mailovú adresu, na ktorú vám zašleme potvrdenie objednávky, ktoré zároveň slúži ako potvrdenie uzatvorenej kúpnej zmluvy, a kópiu obchodných podmienok.

Pri objednaní tovaru či služieb môžete vyplniť aj nepovinné údaje. Tie nám pomáhajú k lepšiemu a efektívnejšiemu splneniu uzatvorenej zmluvy. Napr. pri vyplnení vášho telefónneho čísla vám môžeme zaslať informáciu o doručení tovaru a pod. Nepovinné údaje nám poskytujete dobrovoľne.
Vyplnením nepovinných údajov vo svojom používateľskom profile nám oznámite aj vaše iné osobné údaje, ako sú napr. často používané doručovacie adresy.

2. Osobné údaje tretích osôb, ktoré nám poskytnete

Ak nám poskytujete osobné údaje tretích osôb, je vašou povinnosťou informovať o tom dotyčnú osobu a zaistiť si jej súhlas s týmito podmienkami ochrany osobných údajov.

Môže sa napr. stať, že si u nás tovar zakúpite vy, ale nechcete ho vyzdvihnúť či reklamovať. Vo svojom používateľskom profile môžete vymedziť poverené osoby, ktoré sú za vás oprávnené napr. preberať tovar či tovar reklamovať. Tým nám poskytnete aj ich osobné údaje. 

3. Verzia pre mobilné telefóny a mobilná aplikácia

Ak vstupujete na naše webové stránky z telefónu, tabletu či podobného zariadenia, tak ich pre tieto prístroje optimalizujeme. 

4. Prečo zhromažďujeme a spracovávame vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje spracovávame z týchto dôvodov:

  • Nákup tovaru: v prvom rade spracovávame vaše osobné údaje na to, aby sme riadne vybavili a doručili vašu objednávku. Pokiaľ nastanú akékoľvek problémy, vďaka vašim osobným údajom vieme, na koho sa môžeme obrátiť.

  • Starostlivosť o zákazníkov: pokiaľ sa na nás obrátite s nejakou otázkou/problémom, musíme pre jej zodpovedanie/vyriešenie spracovávať vaše údaje. V niektorých prípadoch sa môžu osobné údaje odovzdať aj tretím subjektom (napr. dopravcovia tovaru).

  • Používateľský účet: vďaka osobným údajom, ktoré nám poskytnete vo svojom používateľskom profile, sa vám sprístupní množstvo užitočných funkcií (napr. pokiaľ uvediete svoje tel. číslo, môžeme vás ľahko informovať o tom, kedy vám bude objednávka doručená). Vami zadané údaje pritom môžete kedykoľvek zmeniť, a to s výnimkou e-mailovej adresy, ktorá slúži pre prístup k vášmu používateľskému účtu.

  • Uplatnenie práv a právnych nárokov a kontroly orgánov verejnej moci: vaše osobné údaje môžeme takisto spracovávať z dôvodu, že ich potrebujeme na uplatnenie našich práv a právnych nárokov (napr. v prípade, že voči nám budete mať neuhradenú pohľadávku alebo v prípade preukázania doručenia objednaného tovaru). Ďalej môžeme vaše osobné údaje spracovávať aj z dôvodu, že ich potrebujeme na účely kontrol vykonávaných orgánmi verejnej moci a z ďalších obdobne závažných dôvodov.

III. OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVAME NA TÝCHTO PRÁVNYCH PODKLADOCH 

1. Plnenie a uzatvorenie zmluvy

Veľkú časť vašich osobných údajov potrebujeme na to, aby sme s vami vôbec mohli uzavrieť kúpnu zmluvu na tovar, ktorý si u nás chcete zakúpiť. Hneď ako sa zmluva uzatvorí, vaše osobné údaje spracovávame na to, aby sme vám riadne doručili zakúpený tovar. Na základe tohto právneho dôvodu teda spracovávame predovšetkým údaje fakturačné a doručovacie.

2. Súhlas

Pokiaľ nám udelíte svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, môžete ho kedykoľvek odvolať prostredníctvom nášho e-mailu: petra.benakova@estelle.cz alebo obchod@estelle.cz. 

IV. ODOVZDÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV TRETÍM SUBJEKTOM 

V týchto prípadoch odovzdávame vaše osobné údaje tretím subjektom (teda vo vzťahu k týmto os. údajom vystupujeme v pozícii ich prevádzkovateľa):

  • Doručenie tovaru: vami zvolený dopravca by vám nikdy nebol schopný doručiť objednaný tovar, pokiaľ by sme mu o. i. neodovzdali údaje, kam a komu konkrétne má tovar doručiť. Tieto údaje dopravcovi odovzdáme podľa toho, ako ich vyplníte v objednávke. Takto odovzdané údaje zahŕňajú predovšetkým vaše meno a priezvisko, doručovaciu adresu, tel. číslo, na ktorom vás môže dopravca kontaktovať, a pokiaľ nebola cena tovaru uhradená vopred, tak aj prípadne sumu, ktorú je potrebné pri prevzatí tovaru uhradiť. Dopravca je vo vzťahu k osobným údajom, ktoré mu odovzdáme, oprávnený spracovávať ich iba na účely doručenia tovaru a potom osobné údaje bezodkladne zmazať.

  • Štátne orgány: v prípade vymáhania našich práv sa môžu vaše osobné údaje odovzdať tretiemu subjektu (napr. advokátovi). Pokiaľ nám právny poriadok, alebo orgán štátnej moci (napr. Polícia ČR), uloží povinnosť, aby sme mu odovzdali vaše osobné údaje, musíme tak urobiť.

V. AKO DLHO VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVAME? 

V prvom rade budeme vaše údaje spracovávať počas celého trvania zmluvného vzťahu medzi nami.
V prípade spracovávania osobných údajov, na ktoré bol udelený súhlas, budú sa vaše osobné údaje všeobecne spracovávať počas 7 rokov, alebo do odvolania takého súhlasu.

Ďalej upozorňujeme, že tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre riadne poskytnutie služieb, resp. na splnenie všetkých našich povinností, či už tieto povinnosti vyplývajú zo zmluvy medzi nami či zo všeobecne záväzných právnych predpisov musíme spracovávať bez ohľadu na vami udelený súhlas v lehote stanovenej príslušnými právnymi predpismi či v súlade s nimi (napr. pri daňových dokladoch je touto lehotou obdobie najmenej 10 rokov).
Údaje získané prostredníctvom používateľského účtu či iným obdobným spôsobom, spracovávame počas využívania našich služieb a ďalej obvykle 5 rokov po ich zrušení. Následne sa obvykle ukladajú v primeranej lehote iba základné identifikačné údaje a údaj o tom, z akého dôvodu bol používateľský účet zrušený či údaje tvoriace súčasť prevádzkových záloh.

VI. ZABEZPEČENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí. Aby sme zabránili neoprávnenému prístupu a zneužitiu vašich osobných údajov, zaviedli sme primerané opatrenia tak technického, ako aj organizačného rázu.

V Estelle Europe nám veľmi záleží na ochrane vašich osobných údajov. Preto nielen pravidelne kontrolujeme ich zabezpečenie, ale ich ochranu priebežne zdokonaľujeme. Všetka komunikácia medzi vaším zariadením a našimi webovými servermi je šifrovaná. Prihlasovacie údaje sú zahashované a všetky vaše dáta sú uložené iba na serveroch v zabezpečených dátových centrách s obmedzeným, starostlivo kontrolovaným prístupom.
Snažíme sa používať také bezpečnostné opatrenia, ktoré so zreteľom na aktuálny stav technológií poskytujú dostatočné zabezpečenie. Prijaté bezpečnostné opatrenia sa potom pravidelne aktualizujú.

1. Zabezpečenie hesiel

Vaše heslá v systéme vôbec nemáme, do databázy neukladáme.

2. Osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov

Náš internetový obchod nie je určený pre deti mladšie ako 16 rokov. Osoba mladšia ako 16 rokov môže náš internetový obchod používať iba vtedy, pokiaľ na to udelí súhlas jeho zákonný zástupca (rodič, alebo poručník).

VII. AKÉ MÁTE PRÁVA V SÚVISLOSTI S OCHRANOU VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vo vzťahu k vašim osobným údajom máte najmä právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, právo opraviť či doplniť svoje osobné údaje, právo požadovať obmedzenie ich spracovania, právo vzniesť námietku či sťažnosť proti spracovávaniu vašich osobných údajov, právo na prístup k vašim osobným údajom, právo požadovať prenesenie vašich osobných údajov, právo byť informovaný o porušení zabezpečenia vašich osobných údajov a za určitých podmienok tiež právo na vymazanie niektorých osobných údajov, ktoré v súvislosti s vami spracovávame (tzv. právo byť „zabudnutý“).

1. Úprava a doplnenie

Svoje osobné údaje máte pod kontrolou predovšetkým prostredníctvom vášho používateľského účtu. Môžete tu mazať, resp. meniť základné informácie o vašej osobe a meniť nastavenia a pod.

Prípadne nás môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailu: petra.benakova@estelle.cz alebo obchod@estelle.cz 

2. Oprava

V prípade, že sa domnievate, že osobné údaje, ktoré o vás spracovávame, sú chybné, nás môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailu: petra.benakova@estelle.cz alebo obchod@estelle.cz. Z dôvodu urýchlenia opravy vašich osobných údajov a vášho komfortu však odporúčame upraviť si svoje osobné údaje vo svojom používateľskom profile.

Podľa novely zákona č. 235/2004 Zb., o dani z pridanej hodnoty, nie je možné od 1. 1. 2013 meniť údaje v už vystavenej faktúre. Údaje na faktúre je možné zmeniť len pokiaľ ste tovar ešte neprijali a nezaplatili.

3. Prístup (portabilita)

Môžete nás požiadať, aby sme vám zaslali prehľad vašich osobných údajov. 

Súčasne máte právo na prístup k týmto informáciám týkajúcim sa vašich osobných údajov:

  • Aké sú účely spracovania vašich osobných údajov
  • Aké sú kategórie dotknutých osobných údajov
  • Kto, okrem nás, je príjemcom vašich osobných údajov
  • Plánovaná lehota, počas ktorej budú vaše osobné údaje uložené
  • Či máte právo požadovať od nás opravu alebo vymazanie vašich osobných údajov alebo obmedzenie ich spracovania alebo vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu
  • Informácie o zdroji osobných údajov, pokiaľ sme ich nezískali od vás

4. Vymazanie

Ďalej môžete žiadať, aby sme údaje o vás vymazali (vymazanie sa však nedotkne údajov na dokumentoch, ktoré musíme podľa zákona uchovávať (napr. faktúry či dobropisy). Pokiaľ vaše osobné údaje budeme potrebovať na určenie, výkon alebo obhajobu našich právnych nárokov, môže sa vaša žiadosť odmietnuť (napr. pokiaľ voči vám evidujeme neuhradenú pohľadávku či v prípade prebiehajúceho reklamačného konania).

S výnimkou prípadov vyššie uvedených máte právo na vymazanie v týchto prípadoch:

  a. Osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa spracovávali
  b. Odvolali ste svoj súhlas, na ktorého základe sa údaje spracovali a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod na ich spracovanie
  c. Vzniesli ste námietku proti spracovaniu os. údajov a predpokladáte, že pri posúdení námietky vyjde najavo, že v konkrétnej situácii prevažuje 
    váš záujem nad naším záujmom na sprac. týchto os. údajov
  d. Osobné údaje sa spracovávajú protiprávne
  e. Povinnosť vymazania stanovuje zvláštny právny predpis
  f. Ide o os. údaje detí mladších ako 16 rokov

Ako právo na vymazanie uplatniť? Požiadajte, prosím, písomne na e-mailovej adrese: petra.benakova@estelle.cz alebo obchod@estelle.cz. 

5. Vznesenie námietky

Niektoré vaše osobné údaje spracovávame na základe nášho oprávneného záujmu (pozrite kapitolu týchto podmienok nazvanú „Osobné údaje spracovávame na týchto právnych podkladoch“). Pokiaľ na vašej strane budú existovať konkrétne dôvody, môžete vzniesť námietku proti spracovávaniu týchto vašich osobných údajov. Túto námietku môžete vzniesť pomocou e-mailu na adrese: petra.benakova@estelle.cz alebo obchod@estelle.cz. 

6. Obmedzenie spracovania

Pokiaľ (a) popierate presnosť vašich osobných údajov, (b) vaše osobné údaje sa spracovávajú protiprávne, (c) my už vaše osobné údaje nepotrebujeme na účely spracovania, ale vy ich potrebujete na určenie, výkon alebo obhajobu vašich právnych nárokov, alebo pokiaľ ste (d) vzniesli námietku podľa predchádzajúceho bodu, tak máte právo na to, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov.

V takom prípade môžeme vaše osobné údaje spracovávať iba s vaším súhlasom (s výnimkou uloženia či zálohy predmetných osobných údajov).

7. Podanie sťažnosti

Ak predpokladáte, že vaše osobné údaje spracovávame protiprávne, máte takisto právo podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov. Budeme však radi, pokiaľ budete prešľapy riešiť najprv s nami. Vždy nás môžete ľahko kontaktovať prostredníctvom e-mailu na adrese: petra.benakova@estelle.cz alebo obchod@estelle.cz, alebo prostredníctvom tel. čísla +420 724 539 860.

Tieto Podmienky ochrany osobných údajov vrátane ich súčastí sú platné a účinné od 1. 11. 2020, pričom sú k dispozícii elektronicky na: www.nastrelovacie-nausnice.sk. 

Doprava zadarmo pri

nákupe nad 140 eur.

Najväčší predajca piercingových

náušnic v ČR. 

ZADARMO zapožičanie

testovacie sady. 

Využite nášho

školenie.

Tieto stránky využívajú cookies
Cookies používame, aby sme zaistili správne fungovanie a bezpečnosť našich stránok, tým pádom čo najlepšiu skúsenosť pri návšteve. Svoje nastavenia cookies môžete neskôr kedykoľvek zmeniť. Iné informácie o Cookies
Nastavení
Na tejto stránke môžete nastaviť súhlas pre jednotlivé účely generovania a využívania súborov cookies. Iné informácie o Cookies
Zaisťujú, že tieto stránky fungujú správne a bezpečne na všetkých zariadeniach.
Analytické cookies nám pomáhajú sledovať návštevnosť a informovať o tom, ako návštevníci využívajú túto webovú stránku v priebehu ich návštevy.